Om undersökningen

Detta är Skånes tredje stora resvaneundersökning och enkäten har skickats ut till 113 000 skåningar. Resultatet kommer att användas för att se hur resandet ser ut och förändras i Skåne. På så vis kan vi skapa ännu bättre möjligheter att resa, både inom regionen och i din kommun. Det kan exempelvis handla om nya busslinjer, nya cykelvägar, bilvägar och möjligheter att röra sig till fots. Tidigare undersökningar genomfördes 2007 och 2013. Här kan du ta del av resultat från dessa.

Projektledare: Emma Morin, Region Skåne
emma.morin@skane.se Tfn: 044-309 31 23

Resvaneundersökningen är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes 33 kommuner och Trafikverket. Det finns en kontaktperson i alla kommuner som kan berätta mer om vad resultatet kommer att användas till.

Hantering av personuppgifterna i Resvaneundersökning Skåne 2018 (i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR)

Den rättsliga grunden för att få behandla dina personuppgifter i enkäten är ditt samtycke. Personuppgifterna i enkäten samlas in och behandlas för att Region Skåne, Trafikverket och de skånska kommunerna ska kunna planera infrastruktur, kollektivtrafik och annan samhällsbyggande verksamhet som dessa organisationer ansvarar för, och där medborgarnas faktiska resande behövs som ett underlag för att kunna utveckla regionen. Resandeinformation utgör också underlag i det folkhälso- respektive miljöarbete som organisationerna ansvarar för. Utöver detta kan uppgifterna, efter begäran, komma att användas för forskningsändamål.

För att få fram ett så bra och korrekt statistiskt urval i Skåne har grundläggande personuppgifter hämtats från Region Skånes befolkningsregister. För denna databehandling anges den lagliga grunden allmänt intresse.

Region Skåne (orgnr: 232100-0255) är personuppgiftsansvarig för de inhämtade personuppgifterna i enkäten. Kontaktuppgifter: Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Växel: 044-309 30 00, fax: 044-309 32 98, e-post: region@skane.se

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Region Skånes Samhällsanalysenhet, som utgör en avgränsad statistikfunktion och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), men dina personuppgifter kan vid begäran, enligt offentlighetsprincipen om allmänna handlingar, komma att lämnas ut om någon begär detta, och uppgifterna omfattas inte av sekretess.

Personuppgifterna kommer att lagras under uppskattningsvis 15 år (eller motsvarande 3 påföljande resvaneundersökningar), eftersom tidsserier är ytterst viktiga för att kunna följa resandeutveckling över tid. Efter lagringsperioden kommer uppgifterna att avpersonifieras/uppgiftsminimeras och arkiveras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Region Skånes regelverk för gallring och arkiv- och informationshantering.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas gällande dina rättigheter som registrerad kan du kontakta Region Skånes dataskyddsombud: Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad. E-post: region@skane.se

Du har rätt att när som helst återkalla ditt givna samtycke (och därmed få dina personuppgifter raderade). Kontakta då Samhällsanalysenheten, Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Växel: 044-309 30 00, fax: 044-309 32 98, e-post: region@skane.se

Är du missnöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade, har du möjlighet att lämna klagomål hos den statliga tillsynsmyndigheten Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).